banner
   
Prihlasovacie meno:
Heslo:
 
 
 
 
[ AKS] [Princíp objednávania] [Funkcia on-line systému] [Riziková stratifikácia] [Načasovanie koronografie]
 
 
 
 
Untitled Document

Načasovanie koronarografie podľa rizikovej stratifikácie  NSTE AKS:

1. Urgentná invazívna stratégia (do 2 hodín)
Je indikovaná u pacientov s vysokým rizikom. Ide najmä o choré s
a) refraktérnou angínou pektoris
b) rekurujúcou angínou aj napriek intenzívnej antiaginóznej liečbe s hlbokými (> 2 mm) depresiami segmentov ST alebo hlbokými negatívmi vlnami T na EKG
c) so symptómami srdcového zlyhávania alebo hemodynamickej nestability (obraz incipientného šokového stavu)
d) so závažnými arytmiami (fibrilácia komôr alebo komorová tachykardia)

2. Včasná invazívna stratégia (zvyčajne do 72 hodín)
Sa zvažuje u NSTE AKS pacientov, ktorí v úvode síce reagujú na farmakologickú liečbu, ale je u nich prítomné vysoké riziko závažných ischemických príhod.
Jedná sa o chorých s prítomnosťou:

  1. zvýšených hodnôt troponínu
  2. dynamických zmien segmentov ST alebo vĺn T  (> 0,5 mm)
  3. diabetes mellitus
  4. zníženia renálnych funkcií (GFR < 1 ml/s)
  5. zníženia ejekčnej frakcie ľavej komory < 40%
  6. včasnej angíny pektoris po infarkte myokardu
  7. angíny pektoris do 6 mesiacov po koronárnej intervencii (PKI)
  8. s anamnézou aortokoronárneho premostenia (CABG)
  9. stredného alebo vysokého rizikového skóre (GRACE, TIMI)

3. Konzervatívna stratégia
Je indikovaná u pacientov bez:
a) rekurencie angíny pektoris
b) príznakov srdcového zlyhávania
c) zmien na vstupnom EKG a kontrolnom EKG po 6-12 hodinách
d) nemajú zvýšený troponín (pri vstupom vyšetrení a ani po 6-12 hodinách)

Nízke riziko pri stanovení GRACE alebo TIMI skóre podporí rozhodnutie o konzervatívnom postupe. U týchto pacientov sa odporúča pred prepustením vykonať ergometrické vyšetrenie a pri pozitívnom náleze koronárnu angiografiu.

Každý pacient s NSTE AKS v strednom alebo zvýšenom riziku má byť podľa súčasných odporúčaní preložený na invazívnu diagnostiku.
 Nie prepustený do ambulantnej starostlivosti!!

 

Kontakt
 
I. Interná klinika MFN
Kollárova 2
036 59 Martin
 
Partneri:
logo
 
 
Objednávanie na koronarografické vyšetrenie. © 2009